Het Haven-journaal Padang

 

Op 31 augustus 1867 kwam de bark, na een zware reis van ruim 120 dagen, op de rede van Padang aan om gelost te worden en om nieuwe lading in te nemen.

Het Haven-journaal van Padang gaat vervolgens verder met: 

"Stuurden volgens peilingen van het land, daar de overledene in sterke ontbinding verkeerde waren genoodzaakt het lijk om besmetting te voorkomen hetzelve overboord te zetten hetwelke ten 8u volgens zeemans usance geschiede, peilden alstoen Karang Laut N½O & Poelo Bintangor ONS, stuurden verder volgens peilingen der eilanden naar de reede van Padang met een zeer flaauw koeltje, kwamen aldaar ten 3u ten anker op een diepte van 4 vadem, omreden de wind met een buy sterk schraalde, juist in het opzeilen van de reede, tusschen de Schepen, en zeer hard waaide, staken 30 vadem ketting, lagen tusschen Z.M.Wachtschip de Willem en het Arabiersch Schip Pamella, verders lag er de Mailboot de Marij Gadard, kapitein Nuhuis, en de Amerikaansche Bark Borneo en de N.J. Kuster Marie, kapitein Meyer, en later nog de Pieter Adolf, kapitein Jaski (*van de bekende kapiteins/reders-familie Jaski uit Schiermonikoog), aan boord de Willem waren de officier Spree en de Adelborsten Andreas en v.d.Meulen, vertuiden de volgende dag het Schip en 5½vd water met 35 vd van Stuurboords en 30 vadem van Bakboords ketting, zetten de boot uit en maakten een aanvang met lossen, dagelijks en vooral s'nachts hevige buyen en regen, bespeurden dat den 5de September het Schip een Scheepslengte was door-gedreven, daarna goed lag, losten den 23 September de laatste lading, zijnde alles accoord bevonden, waarna we begonnen te laden voor Batavia, hebbende onder dito lading nog 20000 Steenen en 91 Land ballast, het ruim nagenoeg vol, zijnde veranderde dito distenatie naar Amsterdam, braken terstond de lading weer op, garneerden (*aanbrengen van goedkoop materiaal tussen de lading om schade te voorkomen) & stuurden voorgoed, losten later de ballast op 11½ vd water, de toren van P.Pisang besaar N½W, haalden daarna weder op de reede, losten de Steenen en beladen verders het Schip met 972/4 & 630/2 bossen rotting, 995 Buffenhoorns, 2688 balen koffy 1e & 2e soort of 2578 pikols (*Indische schoudervracht, handelsgewicht is 61,7613 kg) & 633 balen of 466 picols peper, 11 vaten en 1 kistje notenmuskaat, 1636 pakken of 933 pikols Cassa, 4199 Rund en Buffelhuiden, 36 krandjangs Gom elastiek, 1858 Stuks & 1 kistje & 48 krandjangs Gutta Percha, 15 kisten Gom Dammar, 15 kisten Foeli, 47 kisten Gum Benzoem en 14 pakken tabak, zijnde te samen 5243 47/100 pikols of 226 lasten (*het schip mat 228 lasten en zat dus nu boorde vol), namen de Heer J.N.Ek als passagier 1ste klasse mede, zijnde gewezen onderwijzer te Padang en twee gepasporteerde (*met paspoort uit de militaire dienst ontslagen) Militairen, voor uit gingen den 27 October voor middags onder zeil, doch konden het wegens de Schrale Zeewind en Sterk om de ZO zittende Stroom niet opwerken en kwamen s'avonds weer op de reede ten anker, gingen den volgende morgen vroeg tijdig met de land wind onder zeil, waarmede het ons gelukte op de ruimte te komen, het Schip lag diep voor 40 Palm en achter 44 Palm.

Liggend in de Emmahaven te Padang.

Het  journaal, vanaf het vertrek uit Padang, wordt verder vervolgd door het Zee-journaal van de thuisreis, die echter niet op deze website is opgenomen.